20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU’NA (TMSF) DEVREDİLEN BANKALARDA TAHSİL VE CEZAEVİ HARCI

12. Hukuk Dairesi         2016/15543 E.  ,  2016/23461 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı ……… A.Ş. tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, alacaklının, …….’ye devredildiği için her türlü harçtan istisna olduğunu ileri sürerek, kendilerine ödenecek paradan tahsil harcı kesilmesine yönelik icra müdürlüğü kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
01…..2005 gün ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Kanunun “Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar” başlığını taşıyan 140. maddesinin … ve … üncü fıkralarında; Fon’un her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup, borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masrafların, Fon alacağından mahsup edilemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 140/…. maddesinde de; “Fon bankaları,…. alacaklarının tahsilini teminen yapacakları her türlü işlem, dava ve icra takipleri,…. her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun ….maddesi hükmünden istisnadır” hükmü yer almaktadır.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun …. maddesi hükmünde ise; Bu Kanunun uygulanmasında; Fon Bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaları ifade etmektedir.
Alacaklı ……… A.Ş.’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.05.2015 tarih ve 6318 sayılı kararı ile, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olması nedeniyle, anılan banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun …. maddesi hükmü kapsamında Fon bankası niteliği taşıdığından, aynı Kanunun Fon Bankaları lehine getirmiş olduğu tüm istisnalardan yararlanma hakkına sahiptir.
O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren … gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ……..2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.