5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2021/6199 E.  ,  2021/7557 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi
DAVACILAR : Hazine Adına Pazar Mal Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
DAVALILAR : …, …, …

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle bozma gereğine ve usule uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, harç alınmasına yer olmadığına, 16/09/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

9. Hukuk Dairesi         2020/8760 E.  ,  2021/951 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, iki tarafın yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, davalı … Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı temyiz giderinin davacı tarafa yükletilmesine, 14/01/2021 gününde oybirliği ile karar verildi.