13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ HARÇ

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/1054 Karar No:2019/1307 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/10224 E. , 2020/4786 K.


DAVACI : …ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-
DAVALI : HASIMSIZ
DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 29/05/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 07/06/2019
Yukarıdaki mahal esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya mündericatına tüm bilgi ve belger okunup tetkik edildikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonunda duruşma açılmasına gerek görülmeksizin gereği görüşülüp düşünüldü.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı vekili 05/02/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; Borçlu … Sunta San. Tic. A.Ş. Adına kayıtlı taşınmazın İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2018/4277 E sayılı dosyasından satılarak paraya çevrilmediğini ve ilk sırada olan İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2018/28950 E sayılı dosyasından sıra cetveli düzenlendiğini, vekil eden kurumun, borçlu … Sunta A.Ş’den 4562 sayılı yasa gereğince alacaklı olduğunu, kurumun bu alacağı yasa gereği imtiyazlı alacak olduğunu, öncelikli ödenmesi gerektiğini, ayrıca icra müdürlüğünce taşınmazın yapılan ihalesinde ihaleye başlangıç bedeli belirlenirken muhammen bedelin (16.625.000,00 TL) %50’sine rüçhanlı alacak kapsamında vekil eden kurumun alacak miktarı ve satış giderlerinin eklendiğini, bu ihalede ipotek alacaklara ve belediye emlak vergisi alacağından sonra vekil eden kurumun alacağı yazıldığını ve buna uygun olarak dağıtım yapıldığını, ancak ödeme yapılırken icra müdürlüğünün rüçhanlı alacaklı vekil edene ayrılan paradan %11,38 tahsil harcı ve %2 oranında cezaevi harcı kesildiğini, bu kesilen harcın usul ve yasaya aykırı olduğunu, 4562 sayılı yasanın 21. Maddesi uyarınca OSB tüzel kişiliğinin bu kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu, 2018 yılına ilişkin icra ve iflas daire de müfettiş öneri listesinde de OSB’lerin harçtan muaf oldukları tekrar hatırlatıldığını, bu nedenlerle icra müdürlüğünün vekil edene ödenen alacaktan tahsil harcı ve cezaevi harcı kesme işleminin kaldırılmasına ilişkin karar verilmesini, vekil edene ödenen paradan kesilen 66.596,59 TL cezaevi harcı ve 378.934,58 TL tahsil harcının iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde, şikayete konu memur işleminin hukuka uygun olduğu, gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : İlk derece mahkemesi kararına karşı, davacı vekili tarafından yasal süresi içerisinde istinaf talebinde bulunulmuş olup, gerekli harçlar yatırılmıştır.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; 4562 sayılı Yasanın 21. Maddesi gereğince, müvekkilinin söz konusu kanunun uygulanmasına dair işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu, sıra cetvelinde müvekkiline ödenen paranın aynı kanunun 15. Maddesi uyarınca, imtiyazlı olarak ödenmesi gereken alacaklardan olduğunu, müvekkilinden tahsil harcı ve cezaevi harcı alınamayacağını, bu nedenlerle ilk derece mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE : Tüm dosya kapsamı uyarınca; Şikayet, ipotekli taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi neticesinde, davacı kuruma ödenen paradan tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmasına dair 29/01/2019 tarihli memur işleminin iptali ve alınan harcın iadesi istemine ilişkindir.
İlgili takip dosyasının incelenmesinde; “…Borçlu adına kayıtlı taşınmazın İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2018/42277 E sayılı dosyasından satılarak paraya çevrildiği ve ilk sırada olan İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2018/28950 E sayılı dosyasından sıra cetvelinin düzenlendiği ve davacı kuruma ödenen paradan %2 oranında cezaevi harcı ve %11,38 oranında tahsil harcı alındığı anlaşılmaktadır. 4562 Sayılı Kanun’un 21. Maddesi – (Değişik: 18/6/2017-7033/53 md.) ” OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” düzenlemesini içermektedir. Bu yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere; OSB’nin kendi kanunun uygulamasına dair işlemlerde harçtan muafiyeti belirtilmekte yargı harçlarından muafiyete ilişkin açıkça bir ifade yer almamaktadır. Benzer düzenleme içeren kanunların yargı harçlarına dair içtihatlarında yargıtay, yargı harcından muafıyetin ayrıca ve açıkça vurgulanması gerektiğini aksi takdirde genel bir muafiyet ifadesinin yargı harçlarını kapsamadığınıbelirtmektedir. Dolayısıyla, davacı kurum yargı harçlarından muaf olmayıp, davacıya ödenen paradan tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmasına dair memur işlemi hukuken isabetlidir…”

12. Hukuk Dairesi         2019/10224 E.  ,  2020/4786 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ümmahan Yıldız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 16/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.