20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

5490 sayılı Kanunu’nun 9. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28.. Maddesi Vukuatlı nüfus kaydı talebi reddine kararı

Alacaklı vekilinin haciz/mal varlğı sorgusu/ Borçlunun Vukuatlı nufus kaydı örneği/Aile Nufus kaydı örneği talebinde bulunduğu anlaşıldı.
UYAP sisteminde alınan nüfus kayıt örneklerinde vu-kuatlar bölümünde kişilere ilişkin her türlü gizli bilgi yer al-maktadır. Evlatlık olup olmadığı, cinsiyet değişikliği, evlat tanıma vs. gibi kişilerin özel hayatını ilgilendiren, çok sayıda gizli bilgi sisteme kaydedilmekte ve dosyaya girmektedir. Bu bilgilerin icra takibiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Vukuatlar bölümü olmaksızın nüfus kayıt örneği ise UYAP sisteminden çıkarılamamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. Maddesin-deki istisnalar kapsamında bu husus düzenlenmemiştir.
Aynı konuda Milas İcra Hukuk Mahkemesinin 2015/63 Esas 2015/88 Karar sayılı ilamıyla aynı yönde karar verilmiş, temyizi neticesinde de Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/33180-2016/13366 Esas ve Karar sayılı ilamıyla kararın onandığı anlaşılmıştır.
UYAP sisteminden alınan nüfus kayıt örneklerinde vu-kuatlar bölümü görüntülendiğinden 5490 sayılı Kanunu’nun 9. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28.. Mad-desi ve YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’nin Esas No :2013/11865 Karar No:2013/14563 kararları, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/33180-2016/13366 E.K. Sayılı ilamı uyarınca özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Talebin reddine,
  2. Verilen iş bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İc-ra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.