24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlunun devrettiği malı alan 3. kişilerin açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti talebi red kararı

5490 Sayılı Nüfus Kanunu 9. maddesi uyarınca nüfus bilgileri gizlidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. Maddesindeki istisnalar kapsamında bu husus düzenlenmemiştir.

Alacaklı vekilinin talebi okundu.

Talep ve dosya incelendi.

Alacaklı vekilinin tasarrufun iptali davasına konu etmek üzere borçlunun devrettiği malı alan 3. kişilerin açık adres ve kimlik bilgilerinin tespiti için müzekkere yazılmasını, dosyamıza göre 3. Kişilerin kimlik bilgilerinin tespitini ve borçlunun adına kayıtlı taşınmazların haczini talep edildiği anlaşıldı.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2013/11865 – 2013/14563 E.K. Sayılı kararları ve 5490 Sayılı Nüfus Kanunu 9. maddesi uyarınca nüfus bilgileri gizlidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. Maddesindeki istisnalar kapsamında bu husus düzenlenmemiştir.
İstanbul 11.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/351 Esas ve 2013/452 Esas sayılı kararlarında “İcra müdürlüğünün gerekli araştırma ve sorgulama işlemlerinin alacağın tahsiline yönelik sınırlı işlemler için gerçekleştirebileceği, takip alacaklılarının ileride açabilecekleri muhtemel davaların malzemelerinin toplanması ödevinin icra müdürlüğüne ait olmadığı, vekilin avukatlık yasasından kaynaklanan yetkisi ile bu işlemleri gerçekleştirerek borçlu veya 3. Kişilere yasadan doğan dava hakkını kullanabileceği, borçlu adına kayıtlı olmayan haciz ve satış işlemine tabi tutulamayacak menkul yada gayrimenkullerin tahkiki işleminin tahsilata yönelik doğrudan doğruya icra müdürünün görev alanına giren bir işlem bulunmadığı” yönünde karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2013/29514 Esas ve 2013/37842 Karar sayılı kararları ile onanmıştır.
İcra Hukuk Mahkememesinin 2016/895-2016/985 E.K. Sayılı kararı ve buna benzer İcra Mahkemelerince verilmiş emsal kararlar da mevcuttur.
Yukarıda belirtilen gerekçelerle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Alacaklı vekilinin 3. Kişilerin kimlik bilgilerinin tespiti yönündeki taleplerinin reddine, borçlunun pasif taşınmazlarının ada parsel cins vb. Özellikleri yönünden tespiti ile sınırlı olmak üzere kabulüne,
2-Diğer taleplerinin İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflar verildiğinde kabulüne,
Verilen iş bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.