20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

5941 Sayılı Çek Kanunun Geçici Madde 5 – (Ek madde: 25.3.2020- 7226 S.K./49. md) sadece çek cezalarının infazını durdurmuştur,icra takibine etkisi yoktur.

Borçlunun dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Dosya ve dilekçe incelendi;
Borçlunun 5941 Sayılı Çek Kanunun Geçici Madde 5 – (Ek madde: 25.3.2020- 7226 S.K./49. md) gereği çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini dosyaya ödediğini kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödeyeceğini bu durumu cezaya mahkum een mahkemeye bildirilmesini,
İcra Takibinin durudurulmasını talep ettiği anlaşıldı.
5941 Sayılı Çek Kanunun Geçici Madde 5 – (Ek madde: 25.3.2020- 7226 S.K./49. md) incelendiğinde iş bu madde belirtilen şartların yerine getirlmesi halinde cezaların infazının duracağını hüküm altına aldığı ,icra takiplerinin duracağına ilişkin hüküme yer vermediği anlaşıdığından,
Müdürlüğümüzce talebin hukuki dayanağı tespit edilemediğinden HMK.’ nun 31. maddesi gereği talebin hukuki dayanağını talepte bulunanın açıklaması gerektiğinden,
Karar :
1-Dosya borcuna mahsuben yatırılan tutarın İcra ceza mahkemesinin ilgili dosyasına bildirilmesine,
2-Takibi durdurma talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.