25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

1 İhtiyati hacizde teminatının istisnaları var mıdır?

Cevap ; vadır.1

Alacak bir ilama dayanıyorsa,

Alacak ilam mahiyetinde belgeye dayanıyorsa mahkemenin takdirinde

2– İhtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası hangi mahkemede görülür?

Cevap ; 2

 • İhtiyati haczi koyan mahkemede

3– İhtiyati haciz kararının içeriği nelerdir?

Cevap ;3

 • Alacaklının gerektiğinde mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri,
 • Ne gibi belgelere dayandığı
 • Ne kadar alacak için konulduğu,
 • Sebebi,
 • Haczolunacak şeyler,
 • Teminatın nelerden ibaret bulunduğu

4– İhtiyati haciz kararı hangi sürede nerede infaz olnur? Edilmez ise ne olur?

Cevap ; 4

 • İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde
 • Kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinde,

Bu şartlarda infaz edilmez ise ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

5– İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler nereye yapılır?

Cevap ;

 • İnfazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine

6– İhtiyati haczinden sonra icra takibi başlatma veya dava açma(ihtiyati haczi tamamlayan merasim) kaç gündür?

Cevap ; 5 Alacaklı;

 • Haczin tatbikinden, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz tutanaklarının kensine tebliğinden itibaren,
 • 7 gün içinde,

7– İhtiyati haczinden sonra icra takinine itiraz edilise ,alacaklı nereye, hangi sürede başvurmalıdır?

Cevap ; 6

 • İtiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur.
 • Alacaklı, tebliğden yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmalı,
 • İtirazın kaldırılması reddedilirse kararın tefhim veya tebliğinden yedi gün içinde dava açılmalı,
 • Alacak davasının görüldüğü sırada konulmuş esas hakkındaki kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde takip talebinde bulunulmalı,

8– İhtiyati haciz Kararına itiraz sebeleri nelerdir?

Cevap ; 7

 • İhtiyati haciz sebeplerine,
 • Mahkemenin yetkisine,
 • İhtiyati haciz teminatına,

9– İhtiyati haciz Kararına itirazı kim, nereye,neye, hangi sürede itiraz edebilir?

Cevap : Borçlunun; 8

 • Huzurunda yapılan hacizlerde haciz tarihi itibari ile 7 gün,
 • Yokluğunda yapılan haciz tutanağının tebliği itibari ile 7 gün,

ihtiyati haciz kararı veren mahkemeye,

Menfeati ihlal edilen üçüncü şahıslar ; 9mahkemeye,

 • İhtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde,
 • İhtiyati haczin sebeplerine
 • İhtiyati haciz teminatına, itiraz edebilirler.

10– Takibe başlandıktan sonra ihtiyati haczi kaldırma yetkisi hangi mahkemeye aittir?

Cevap : 10

 • İcra mahkemesi

11– İhtiyati hacizde İflas yolu ile takibe itiraz edlir ise alacaklı nereye hangi sürede başvurabilir?

Cevap : Alacaklı ; 11

 • Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde,
 • Ticaret mahkemesine,
 • İtirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

12– İhtiyati haciz kararının kaldırılması kararı kesinleşmeden ihtiyati hacizler kadırılabilir mi ?

Cevap :Kaldırılabilir 12 13

18- İhtiyati hacizde istihkak iddiası prosedürü işeltilir mi ?

Cevap :İşletilir 14 15

18- İhtiyati haciz kararının ilgili mahkeme tarafından yetkisizlik nedeni ile kaldırılması kesin hacizleri etkiler mi?

Cevap :İhtiyati haciz kararından sonra takip talebinde bulunulmuş ise ve borçluya ödeme emri gönderilmiş borçlu itirazda bulunmamış veya itiraz iptal ya da kaldırılmış ise konulan hacizler kesin hacize dönüşeceğinden etkilemez.16 17

19- İcra Müdürlüğü hakkında İcra Mahkemesi tarafından yetkisilzik kararı verilmesi konulan ihtiyati hacizleri etkiler mi?

Cevap : Yetkili icra dairesinde yürütülen takip yetkisiz icra dairesinde takibin devamı sayılır.18 19 İhtiyati haciz kararı kaldırılmadığı sürece geçerli olacaktır.20

20- İcra Takip dosyasının durdurulmasına yönelik tedbir kararı ihtiyati hacizlerin infazına engel mi?

Cevap : Tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsadığı belirtilmedi ise engellemez.21

1Bkz İİK m. 259

2Bkz İİK m. 259

3Bkz İİK m. 260

4Bkz İİK m. 261

5Bkz İİK m. 264

6Bkz İİK m. 264

7Bkz İİK m. 265

8Bkz İİK m. 265

9Bkz İİK m. 265

10Bkz İİK m. 266

11Bkz İİK m. 266

12Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı 2004, sh. 898

13YHG 2012/12-1128 Esas Nolu

14YHG 2017/8-1672 Esas Nolu

15Bkz İİK m. 265/2

1612. HD. 2013/32657 Esas Nolu

17Bkz İİK. m. 264/5

18Prof. Dr.Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sayfa 667,668

1912. HD. 2008/5615 Esas Nolu

2012. HD. 2014/5909 Esas Nolu

21YHGK 2000/12-49 esas ve 2000/94 karar