21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi yabancılara uygulanmaz

12. Hukuk Dairesi         2018/3071 E.  ,  2018/7283 K.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır. Davacı borçlunun ise yabancı uyruklu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin hükümler uygulanamaz.
Bu durumda borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekilinin, borçlunun ilamda belirtilen adresine ve bilinen adreslerine çıkarılan icra emrinin iade olması sonucunda TK’nun 35. maddesine göre tebligat yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünün talebi 03.12.2014 tarihinde reddettiği, alacaklı vekilinin icra mahkemesine şikayette bulunması üzerine mahkemece; şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nun 21/2. maddesinde; “İlamda ve 38. maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu, keyfiyeti birbirlerine noter vasıtası ile bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uygulanır” yasal düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre; borçlunun adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde ilamda ve ipotek akit tablosunda yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu adrese Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılabilir.
Takip dayanağı ilamda borçlu adresinin; “… Köyü … Mevkii … … No: … …/… ” olarak yazılı olduğu, ve bu adrese çıkartılan icra emri tebligatının 07.02.2015 de iade dönmesi üzerine, alacaklı vekilince bildirilen başka bir adrese çıkarılan tebligatın da muhatabın yutdışında olduğundan bahisle iade döndüğü, 07.03.2014 tarihli kolluk araştırmasında villada yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği, adresten taşındıkları isimlerinin ve yeni adreslerinin bilinmediği, adreste ikamet edenin olmadığı bildirilmesi üzerine, alacaklı vekilinin ilamda belirtilen borçlu adresine TK’nun 35.maddesine göre icra emrinin gönderilmesini talep ettiği, 03.12.2014 tarihinde icra müdürlüğünce dosyada borçluya yapılmış bir tebligat olmadığı anlaşıldığından talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır. Davacı borçlunun ise yabancı uyruklu olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle adrese dayalı kayıt sistemine ilişkin hükümler uygulanamaz.
Bu durumda borçlunun ilamda yazılı adresine Tebligat Kanunu’nun 35.maddesine göre tebligat yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece, yukarıda yazılı gerekçeyle icra müdürlüğünün borçlunun ilamda belirtilen adresine TK’nun 35.maddesine göre tebligat yapılması talebine ilişkin red kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.