4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ticaret Sicilden Terkin Edilen Şirkete TK.’nun 35. maddesi gereği tebligat

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
TK.’nun 35. Maddesi gereği tebligat talebinde bulunulduğu anlaşıldı.
UYAP kayıtlarında borçlu şirketin “terkin” kaydı olmakla, borçlu şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesi durumunda tüzel kişiliğinin sona ereceği dolayısı ile taraf ehliyeti olmayacağından,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2017/991 Esas ve 2017/7706 Kararlarında ” 6102 sayılı TTK’nun 547. maddesinde de; Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklıların, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilecekleri belirtilmiştir. Ticaret sicilinden terkin edilmek suretiyle hukuk alemindeki varlığı sonra eren şirketin, takibin tarafı olmak ehliyeti de bulunmamaktadır.” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Ticaret Sicil Müdürlüğünden şirketin terkin edilip edilmediğinin, terkin edilmedi ise güncel adresinin sorulmasına,

2-Gelecek cevaba göre alacaklı tarafın talebi ile Tebligat Kanunun 35. Maddesi gereği tebligat yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine,

3-Sıradaki kararın alacaklı tarafın takip ve talebine bırakılmasına,

4-İİK.’59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.