25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALEYİ KALDIRMA KARARININ SINIRI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/20837 Esas, 2012/6111 Karar Sayılı kararlarında “İcra müdürü, ancak İİK’nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığını inceleme yetkisi yoktur. Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. “

Borçlu vekili Av ………’ın dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin;
1-” Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından ………. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2021/41 Esas Sayılı dosyası ile memur işlemini şikayet yoluna gidilmiş ve dosyamız halen derdest olduğundan İİK. 363 ve 364. maddeleri gereği satış işlemlerinin durdurulmasını
“,
2- “Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından ……. Bölge Adliye Mahkemesi’nin 2020/1323 Esas ve 2021/219 Karar Sayılı ilamı talep ekinde sunulmuş olmakla, dosyanızdan satışa konu taşınmazlar ile ilgili konkordato hukuki süreci halen ……1. ATM 2021/87 Esas Sayılı dosyasından halen devam etmektedir. Konkordato sürecinde yasal koruma nedeniyle satışın yapılması hukuken mümkün değildir. İlgili dosyanızdaki satışların düşürülmesini”,
3-” Av …….’ nın Müvekkilin beyanı doğrultusunda Müdürlüğünüzce talep edilen …… 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/875 Esas sayılı dosyasından verilen geçici mühlet kararı ve bam kararı eklidir” şeklinde dilekçe sunduğu anlaşıldı.
1.Sıradaki talep yönünden değerlendirildiğinde ; 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 363 . Maddesi ” İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi(1)(2)
Madde 363- (Değişik: 2/3/2005-5311/24 md.)
İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. (2)
İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.
Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur” şeklinde düzenlendiğinden,
Borçlu tarafın Müdürlüğümüze gönderdiği dilekçede ekinde İcra Mahkemesine sunduğu dilekçeyi eklemiş olmakla talebin satışın durulması ve hesap hatasının düzeltilmesi olduğu , hali hazırda yukarıda belirtilen İİK.’nun 363. Maddesinde belirtilen kararların dışında olması halinde ve istinaf yoluna başvurulması halinde satışı durduracağından,
Borçlu tarafça mahkemeye verilen dilekçede tedbiren durdurma talepli olduğu da anlaşılmakla İcra Mahkemesinden davanın nitelemesine göre İİK. nun 363. Maddesinde belirtilen kararların dışında olup olmadığı da göz önüne alınarak tedbir kararını dosyamıza sunması gerektiğinden,
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2014/16815 Esas, 2015/1899 Karar Sayılı kararlarında “İcra müdürü, ancak İİK’nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya tebligat yapılıp yapılmadığını, yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığını, muhtarlıkça ilan edilip edilmediğini inceleme yetkisi yoktur. Anılan hususlardaki eksiklik ya da usulsüzlük, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. Yani bu durumlarda ihale icra müdürü tarafından resen iptal edilemez.” şeklinde karar verildiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/20837 Esas, 2012/6111 Karar Sayılı kararlarındaİcra müdürü, ancak İİK’nun 133. maddesinde belirtilen koşulun gerçekleşmemesi halinde ihaleyi kaldırır. Bir başka anlatımla icra müdürünün ihaleyi kaldırma yetkisi 133. madde ile sınırlıdır. Bunun dışında borçluya yapılan tebligatın usulsüz olup olmadığını inceleme yetkisi yoktur. Satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmiş bulunması, ancak ilgilisi tarafından icra mahkemesine açılacak ihalenin feshi davasında incelenir. ” şeklinde karar verildiğinden,

 1. Sıradaki talep yönünden değerlendirildiğinde; ………….. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/875 Esas sayılı dosyasından satışa engel bir husus olup olmadığı sorulmuş olup 10/12/2020 tarihli cevaplarında “İlgi sayılı yazınızda belirtilen takibin, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip olması ve ayrıca 2004 s. İİK.’nun 185. maddesi ile ekte gönderilen gerekçeli kararın 4, 5, 7 ve 15. maddesindeki düzenleme ve süreler göz önünde bulundurularak, konkordato isteyen davacı şirket veya şirketlere ait ipotekli taşınmazların, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip hükümlerine göre satılmasında Mahkememiz yönünden bir engel olmadığı belirlenmiştir. ” şeklinde cevap verildiğinden,
 2. Sıradaki dilekçe yönünden değerlendirildiğinde ; Herhangi bir talepte bulunulmadığından,
  Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
  Karar :
  1-2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 133., 363 . Maddesi ,Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2011/20837 Esas, 2012/6111 Karar Sayılı Kararları ,Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2014/16815 Esas, 2015/1899 Karar Sayılı Kararları,….. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/875 Esas sayılı ve 10/12/2020 tarihli yazıları gereği Talebin reddine,
  2-Borçlu vekillerinin ilgili mahkemelerden ivedilikle satışın durdurulmasına yönelik bir karar getirmesi halinde satışın durdurulması taleplerinin değerlendirilmesine,
 3. 3-3.Sıradaki dilekçe yönünden herhangi bir talepte bulunulmadığından değerlendirmeye yer olmadığına ayrıca ve açıkça talepte bulunulması halinde değerlendirilmesine,
  4-İş ve işlemlerin takip ve taleplerin borçlu vekillerinin üzerine bırakılmasına,
  İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.