24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SIRA CETVELİ YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası belirtilen dosyasından yapılan               tarihinde yapılan satış satış neticesinde …………….-TL’ye satılmıştır.
.-TL 1/2 TAPU ALIM HARCI,
.-TL SATIŞ MASRAFI,
.-TL TELLALİYE HARCI BEDELİ satış bedelinden düşülmekle bakiye         .-TL satış bedeli kalmıştır.
Satışı yapılan mahçuz mal üzerindeki başkaca hacizler olduğu anlaşılmakla İİK.’nun 138.,140.,141.,Maddesi gereği sıra cetveli yapılması gerektiğinden sıra cetveline esas olmak üzere haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza istenmesi ile gelen bilgiler doğrultusunda sıra cetveli yapılarak ilgilere tebliğ ile kesinleşmesine müteakip sıra cetveline göre ödemelerin yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar    :

  1. İİK.’nun 138. Maddesi gereği gereği  Haciz, paraya çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alakadar eden           -TL  satış masrafının satış tutarından alınarak dosyamız alacaklısına ödenmesine,
  2.    .-TL 1/2 tapu alım harcının ayrılarak ilgiliye ödenmesine,
  3.    .-TL tellaliye harcının ilgili bedelediyeye ödenmesine,
  4. Haciz koyan ilgili kurumlardan İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin satış tarihi itibari ile dosyamıza istenmesine,İlk haczi Müdürülüğümüz dosyası olması halinde,
  5. İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile İİK.’nun 140. Maddesi gereği sıra cetvelinin yapılmasına,
  6. İİK.’nun 141. Maddesi gereği sıra cetvelinin ilgililere tebliğine,
  7. Sıra cetvelinin kesinleşmesine mütekip sıra cetveline göre ödemenin yapılmasına,
  8. İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin dosyamıza intikali ile ilk haczi koyan Müdürlüğümüz dosyası olmaması halinde sıra cetveli yepılmak üzere ilk haciz koyan icra müdürlüğüne bakiye satış bedelinin gönderilmesine,
  9.  İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.