20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARİCEN TAHSİL – VAZGEÇME NEDENİ İLE TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNDE HARÇ ALINIR MI ?

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” DAVACI- alacaklı olan müvekkil ……….. ile DAVALI-Borçlu ……………..ile Tarafların anlaşması nedeni ile açılmış olan iş bu icra dosyasına konu olan davamızdan ve istinaf talebimizden feragat taleplerimizin Mahkemeye sunduk.Bu defa DOSYA TAHSİL HARÇLARI BORÇLUYA AİT OLMAK ÜZERE İCRA DOSYASINDAN FERAGAT ediyoruz. Dosyanın içinde bulunan teminat mektubunun borçlu vekiline verilmesine muvafakat ediyoruz ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2020/3945 Esas, 2020/10943 Karar Sayılı kararları İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2019/1860 Esas ve 2020/886 Karar “Dava halen istinaf incelmesinde olup, davadan feragat edildiği düşüncesi ile bu şahıslar yönünden takibin bir dayanağının kalmadığı gerekçesiyle 01/08/2019 tarihinde icra takibinden de feragat edilmiştir. İstinaf başvurusu üzerine icranın geri bırakılması için dosyaya sunulmuş olan teminat da bir anlamda tahsilat olup, teminatın iadesi talebinin de tahsilat sonucunu doğurduğunun kabul edilmesi gerekir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde ” Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilir ise tahsil harcı tam olarak alınır” hükmüne yer verilmiştir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun genel tebliğine ilişkin I sayılı tarifenin İcra İflas Harçları başlıklı bölümünde icra harçları ile ilgili B bölümünün 1/3 maddesinde ise ” Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan %9,10 tahsil harcı alınacağı” öngörülmüştür. Bu durumda hacizden sonra satıştan önce takipten vazgeçilmesi üzerine icra müdürlüğünce %4,55 oranında tahsil harcı ve 2548 sayılı kanunun 1. Maddesi gereğince %2 oranında cezaevi harcı alınarak dosyadaki hacizlerin kaldırılması gerekir. Bu nedenlerle mahkemece icra müdürlüğünün 01/08/2019 tarihli kararında belirtmiş olduğu alınması gereken %9,10 harç oranının yanlış olduğu gözetilerek, harç oranının %4,55 olarak düzeltilerek davacının harç alınmaması gerektiği yönündeki şikayetinin reddi ile; Salihli 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5387 Esas sayılı dosyasında 1.096.756,68 TL üzerinden %4,55 oranında tahsil harcı ve %2 oranında cezaevi harcı alınmasına karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiş” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Takip çıkışı üzerinden üzerinden %4,55 oranında tahsil harcı ve %2 oranında cezaevi harcı alınmasına,
2-Harçların yatırılmasına müteakip teminat mektubunun iadesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.