23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ANONİM ŞİRKET PAY HACZİ MÜZEKKERESİ

ALACAKLI               :  

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ TUTARI         :

Dosyamız borçlusunun ortağı olduğu şirketiniz nezdindeki tüm hisselerinin İİK.’nun 94. maddesi gereği haczine karar verilmiştir.

Karar gereğince;

Dosyamız borçlusunun ortağı olduğu şirketiniz nezdindeki tüm hisselerinin kayden haczi ve keyfiyetin şirket pay/ortaklık defterine işlenmesi ve borçlu ortağa ödenmesi gereken, faiz, kâr ve tasfiye payının müdürlüğümüz dosyasına ödenmesi, borçlulara hisseleri ile ilgili yapılacak tüm tebligatların müdürlüğümüz dosyasına da yapılması, borçluların muvafakati alınması gereken tüm müşterek tasarruflar için müdürlüğümüzden de muvafakat alınması (İ.İ.K. 86 Md) şayet borçluların hisseleri satılmış ise satıldığı tarih, bedel ve satın alanın isim ve adresinin bildirilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince işlem yapılarak sonucundan müdürlüğümüze bilgi verilmesi gereği rica olunur.