20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ARA KARARLA İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin ESAS NO : 2018/5868 KARAR NO : 2019/3368 kararlarında “2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesinde, ilam mahiyetini haiz belgeler “Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borç ikrarına havi resen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler”

Alacaklının takip talebi ve ekleri dosyamıza vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Takip talebi ve dosya incelendi ;
Takip talebi ekindeki belgenin …………Mahkemesinin……….. Esas ve ……. ……… karar sayılı ara kararı olduğu anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin ESAS NO : 2018/5868 KARAR NO : 2019/3368 kararlarında “2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesinde, ilam mahiyetini haiz belgeler “Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borç ikrarına havi resen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler” olarak sayılmış olup bu hükümde mahkeme ara kararlarının ilam niteliğinde olduğu belirtilmemiştir.” şeklinde karar verildiğinden,
İİK.’nun 38. maddesi ve Yargıtay’ın yukarıda anılan kararı ve bir çok kararı, HMK. nun 297. maddesi gereği,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Sunulan belgenin ilam veya ilam niteliğinde belge olmadığı anlaşıldığından PEŞİN HARÇ ÖDENMESİ HALİNDE örnek no 7 ödeme emri düzenlenmesine,

2-İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde Örnek no 7 ödeme emri ve eklerinin tebliğe çıkarılmasına,
2-Peşin harcın ödenmemesi halinde takip talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi .