13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

2 YIL GEÇMEDEN TEKRAR KIYMET TAKDİRİ

İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir

Alacaklı/ Vekilinin imar planında değişiklik nedeni ile yeniden kıymet takdiri yapılmasın ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;
Kıymet takdiri tarihi üzerinden 2 yıl geçmediği anlaşıldı.
İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir” şeklinde düzenlendiğinden,

Alacaklı tarafça dosyamıza sunulan belgelerden taşınmazın bulunduğu bölgede imar değişiklileri olduğu anlaşıldığından,

İİK.’nun 85. maddesi gereği icra müdürü mümkün olduğunca alacaklı ve borçlunun haklarını telif etmekle yükümlü olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel takyidatlı son tapu kaydının ve varsa mimari projesinin ilgili tapu müdürlüğünden istenmesine,
2-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel son imar durumunun ve mimari projesinin  ilgili belediyeden istenmesine,
3-Kıymet takdirine konu taşınmazın çapının Kadastro Müdürlüğünden istenmesine,
4-………..-TL kıymet takdiri avansının ve …………..-TL yolluk harcının yatırılması ve Kıymet takdirine hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.