24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AŞKIN HACİZ DEĞERLENDİRME YETKİSİ İCRA MAHKMESİNİNDİR

Borçlunun/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlunun aşkın haciz nedeni ile haciz kaldırma talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Müdürlüğümüzün haciz kaldırma yetkisi İnfaz, Haricen Tahsil, Feragat ve harcın ödenmesi kaydı ile  alacaklı tarafın haciz kaldırma talebi ile sınırlı olduğundan a şkın haczi değerlendirme yetkisi İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Mahkemesine ait olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
 Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.