20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

AVUKAT OLMAYAN VEKİLLERİN ADLİYEDE İŞLEM YETKİSİ OLMADIĞINA DAİR KARAR

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.


Dilekçe ve dosya incelendi ;


Alacaklı vekilinin “Borçlu …….’ın 18/11/2021 tarih ve 2021/15723 muhabere numaralı dilekçe ekinde göndermiş olduğu talepte ihtiyati haciz teminatın iadesine muvafakat vermiş olup tüm yasal sürelerden feragat etmiştir.
Bu nedenle dosyamız kesinleşmiş olup yatırılan teminatın tarafımıza iade edilmesine,
Karar verilmesi bilvekale talep ederim. ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.


Teminatın iadesine muvafakat eden borçlunun kendisi olmadığı, Muvafakat Edenin Avukat Olmayan …… olduğundan,
1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler“ başlığını taşıyan 35/1. maddesinde “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baro levhasında kayıtlı avukatlara aittir.” düzenlemesi yer aldığından,


Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014/12-1309 Esas ve 2016/1065 Karar Sayılı Kararlarında “Yukarıdaki yasa hükmü uyarınca, kural olarak mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak yalnız baro levhasına kayıtlı avukatlara aittir. Avukatlık Kanununa (m.35/1) göre, en az üç avukat (ve davavekili) bulunan yerlerde, baroda yazılı avukatlar (ve davavekilleri) vekil olarak dava takip etme bakımından bir tekele sahiptirler. Bunların dışındaki kişilerin sıfat ve yetkileri ne olursa olsun, bu kapsamda değerlendirilmeleri olanaklı değildir.” şeklinde karar verildiğinden,


Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.