18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BELEDİYE MAL BEYANI İÇİN MUHTIRA

Yukarida numarası belirtilen dosyadan hakkınızda icra takibi başlatılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesi “Ek fıkra: 10/09/2014-6552 S.K./121. md) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) şekilde yapılamaz.” şeklinde düzenlenmekle;

İş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 10 gün içinde borç tutarını karşılacak derecede mal beyanında bulunmanız aksi halde bor tutarı kadar haciz işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereği işlem yapılması iş bu muhtıraya karşı tebliğden 7 gün içinde ………..İcra Hukuk Mahkemelerine İİK.’nun 16. Maddesi gereği şikayette bulunabiceğiniz ihtar olunur.