18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

   Borcun Ödenmesi İhalenin Kaldırılmasını Gerektirmez

Borcun Ödenmesi İhalenin Kaldırılmasını Gerektirmez

Alacaklı vekilinin  dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin ”  Satış yapılmış ve kesinleşmiştir. İhale tarihinden sonra dosya borcunun ödenmesi, ihalenin feshini gerektirmeyecektir. Yine yatan miktar da satış harç oranı dikkate alındığında eksiktir. İtfa nedenine dayalı olarak ihalenin feshinin istenemeyeceği açıkça Yargıtay kararlarında bulunmaktadır. Yargıtay 12.H.D.2008/19368 2008/17352 K. .Kdv ve gerekli damganın, harçların, tüm yatması gereken kalemlerin hesaplanarak yazılarının yazılmasını, tarafımızdan tahsilini ” talep ettiği anlaşıldı.

2015 95940 tescil numaralı … markası  15.600,00.TL ye iş bu dosya alacaklısına alacağa mahsuben 05/09/2019 tarihinde ihalesi yapılmış,

Borçlu 09/09/2019 tarihinde 15.682,20.TL olarak dosya borcunun tamamı yatırılmıştır.

Her ne kadar dosya borcunun tamamı yatırılmış ise de;

İcra Müdürlüğünün ihaleyi fesh etme yetkisi olmadığı gibi ihalenin feshi şartları 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 134. maddesinde ve ilgili bölümlerinde sayılmıştır.

İhalenin yapılması ile mal 3. şahsa geçeceği 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 134. maddesi ve  ilgili bölümlerinde ve Yargıtay içtihatları ile sabit olup ayrıca mülkiyetin tescille geçişin istisnalarından olduğundan,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/19368 Esas ve 2008/17352 Karar sayılı kararları ve bir çok yerleşik Yargıtay kararlarında da bu yönde karar verildiğinden,

Öncelikle Yasasının açık hükmü daha sonra Yargıtay kararlarında yukarıda belirtildiği üzere ihalenin kesinleşmesi sonrasında borcun ödenmesi ile ihalenin düşürülemeyeceği,

İcra Müdürlüğünün sonuçlanmış bir ihaleyi düşürebilmesi için mahkeme kararı gerektiğinden, aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar  :

1-Alacaklı vekilinin talebinin kabulüne, 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. maddesi gereği şikâyet edebileceğinin şikâyet ettiğinin dosyamıza bildirilmemesi halinde satış işlemlerine devam edileceğinin ihtarına, karar verildi.

                                                                        İcra Müdürü