24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Avans Yatırılmadan Kıymet Takdiri Ve Satış İstenmiş 

Avans Yatırılmadan Kıymet Takdiri Ve Satış İstenmiş 

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takdirinin yapılmadığı ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının  128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği görülmekle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar  :

1-Satış talebinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının  106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istenmekle,  08/3/2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmi Gazetede Tebliğ Edilen  Satış Giderleri Tarifesinin 8. Maddesi Uyarınca …-TL satış avansının yatırılması ve  kıymet takdiri ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,

2 -Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

3-İ.İ.K’nın 110 maddesi gereğince satış isteyen masrafların tamamını yatırması gerektiğinden kullanılacak masraf miktarı eksik kalan miktar daha sonra tamamlattırılmak üzere şimdilik …- TL avans yatırılmasının muhtıra ile istenmesine, 

4-Avansın İ.İ.K. 110 Maddesi gereği iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yatırılmaması halinde satış talebinin kaldırılmasına, ( haczin geçerlilik süresi de nazara alınarak) tebliğ giderinin dosyadan varsa  karşılanmasına,

 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                              İcra Müdürü