20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Taşınmaz Kıymet Takdiri Ve Satış İstenmiş Avans Yatırılmış

Taşınmaz Kıymet Takdiri Ve Satış İstenmiş Avans Yatırılmış

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün Kıymet takdirini ve satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takdirinin yapılmadığından ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının  128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği görülmekle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar  :

1-Satış talebinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının  106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istenmekle,  08/3/2022 Tarihli ve 31772 Sayılı Resmi Gazetede Tebliğ Edilen  Satış Giderleri Tarifesinin 8. Maddesi Uyarınca ..-TL satış avansının yatırılmış olup  kıymet takdiri ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,

2 Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının  16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                İcra Müdürü