20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Engelli Aracının Satışı

Engelli Aracının Satışı

Alacaklı ve borçlunun talepleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi;

Borçlunun plakalı aracına haciz konulduğu, aracın engelli aracı olduğu, sağlığı açısından haciz konulan araca ihtiyacı olduğunu belirterek araç üzerindeki haczin kaldırılmasını, alacaklı tarafın satış talebinin reddedilmesi talebinde bulunduğu anlaşıldı.

Alacaklı vekilinin satışa konu aracı borçlunun ÖTV indirimli olarak aldığını, ihaleye katılımın arttırımın sağlanması maksadı ile bu hali ile aracın ÖTV indirimli olarak satışının yapılmasını talep ettiği anlaşıldı.

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar başlığı altında 82. Maddesi incelendiğinde,

Borçlunun iddialarını karşılayacak bir hüküm bulunmadığından,

Borçlu tarafça iddialarını karşılayacak bir mevzuat hükmü de sunulmadığından iddia sahiplerinin HMK 31. Maddesi gereği açıklama yaparak delil göstermesi gerektiğinden,

Kaldı ki ; T.C Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin Esas No: 2016/17602 Karar No: 2017/9917 Karar Tarihi: 03/07/2017 olan kararlarında “icra müdürü kendi verdiği karardan dönemez ise de, bilahare, daha önce verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip, onun yerine yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme de bulunmamaktadır.” şekinde karar verdiğinden, Müdürlüğümüzün kanuna aykırı bir kararı olmadığından konulan haczi kaldıramayacağından,

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Yasası Madde 15/2.

a)İktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.

b)İstisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz. Hükümleri bakımından değerlendirildiğine,

Araç malul ve engelli adına kayıtlı olduğundan,

Aracın ruhsatında 5 Yıl Süre İle Ötv Ödenmeden Satılamaz şerhi olduğundan ve henüz 5 yıllık süre dolmadığından,

Alacaklı tarafın talebi anacak borçlunun engelilik oranına sahip ihale alıcıları hakkında yerine getirilebileceğinden, diğer ihale alıcıları kapsam dışında kalacağından,

Kapsam dışında kalanlardan ilk iktisabındaki matrah esas alınarak , kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağından,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikâyet olunabileceğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

  1. Borçlunun talebinin reddine,
  2. Alacaklının ÖTV yönünden talebinin reddine,
  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                           İcra Müdürü