20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Kalan Süre İçinde Tekrar Satış İstememe Nedeni İle Ret Kararı

Kalan Süre İçinde Tekrar Satış İstememe Nedeni İle Ret Kararı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

Alacaklı vekilinin ” … gayrimenkulün satışını talep ederim ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

2004 Sayılı İcra Ve İflas Yasasının 106 . Maddesi “– (Değişik: 3/7/19403890/1 md.)(Değişik birinci fıkra: 2/7/20126352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir ” şeklinde düzenlendiğinden,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2012/6753 Esas, 2013/238 Karar Sayılı kararlarında ” İİK’nın 106/1. maddesine göre taşınmazların haczinden itibaren iki yıl içinde satış istenmesi gerekmekte olup, aksi halde İİK’nın 110/1. maddesine göre haciz düşer. Buna göre satış talebinin düşmesinden itibaren alacaklının, satış talebinde bulunduğu tarih itibariyle satış istemek için öngörülen süreden geriye kalan sürede tekrar satış istemesi gerekir.” şeklinde karar verildiğinden,

Satışı talep edilen taşınmaza;

… Tarihinde haciz konulduğu,

… Tarihinde satış talep edildiği,

… Tarihinde satış avansı yatırıldığı,

… Tarihinde talimat icra müdürlüğünce satış düşürüldüğü,

Sürenin kesildiği tarih ile satışın düşürüldüğü tarih arasında kalan sürenin … gün olduğu,

… Tarihinde tekrar satış talep ettiği,

Dolayısı ile kalan satış isteme süresi içinde tekrar satış istenmediği anlaşılmakla,

Tekrar satış kararı verilmesinin yukarıda anılan kanun hükmü ve yerleşik Yargıtay kararlarına aykırılık teşkil edeceğinden,

HMK ‘ nun 31.ve 194. Maddesi gereği alacaklı tarafça bu durumun aksini ispat edecek hukuki delil gösterilmesi halinde tekrar değerlendirilebileceğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

1-Talebin reddine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                                                                                              İcra Müdürü