20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN, İPOTEĞİN KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN SATIŞ İSTENMİŞ KARAR

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takidirinin yapılmadığı ve İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği,
Takibin Örnek No 6 İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip olduğu ,
Borçluya halihazırda icra emrinin tebliğ edilmediği,
İİK.’nun 149. Maddesi gereği Borçlunun icra emrinin tebliği tarihi itibari ile 30 gün içinde borcu ödeme ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilme hakkının olduğu,
Anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Satış talebinin İİK.’nun 150/e maddesi gereği her ne kadar süresinde satış istemiş ise de İİK.’nun 149. Maddesinde belirtilen sürelerin geçmediğinden borçluya icra emrinin tebliği ile 30 günlük yasal sürenin geçmesinden sonra satış işlemlerine başlanabileceğinden bu aşamada HER BİR TAŞINMAZ İÇİN 1.500,00.-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2- Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi