2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra Emri Tebliğ Edilmeden Satış İstenmiş 

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkulün satışını talep ettiği anlaşıldı. Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takdirinin yapılmadığı ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği,

Takibin Örnek No 6 İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip olduğu,

Borçluya hâlihazırda icra emrinin tebliğ edilmediği,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 149. Maddesi gereği Borçlunun icra emrinin tebliği tarihi itibari ile 30 gün içinde borcu ödeme ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilme hakkının olduğu,

Anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

  1. Satış talebinin 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 150/e maddesi gereği her ne kadar süresinde satış istemiş ise de 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 149. Maddesinde belirtilen sürelerin geçmediğinden borçluya icra emrinin tebliği ile 30 günlük yasal sürenin geçmesinden sonra satış işlemlerine başlanabileceğinden bu aşamada satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,

2- Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                                                                                                                                                İcra Müdürü