13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 363. Maddesi Gereği Karar

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği menkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendiğinde … İcra Hukuk Mahkemesi’nin esas sayılı dosyanda dava açıldığı görüldü.

İİK 363./1. Maddesi ” İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir… ” şeklinde düzenlenmekle,

Mahkemede açılan davanın konusu yukarıda İİK 363/1. Maddesinde sayılan davalardan olmadığı,

Açılan dava ile ilgili olarak müdürlüğümüz dosyasında açılan davanın kesinleştiğine ilişkin herhangi bir belge olmadığı görüldü.

İİK 363./2.,3.,4.  Maddesi “İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötü niyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasınınun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.

Kesin bir karara karşı kötü niyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

 İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.” şeklinde düzenlenmekle, müdürlüğümüzün kötü niyetli kanun yollarını değerlendirme yetkisi olmadığından ve kanun yoluna başvurma  satışı durduracağından aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

1-Satış talebinin   …-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması  kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,

2-Davaya ilişkin kesinleşme ve satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

İİK 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                      İcra Müdürü