18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA KEFALETİ GEÇERLİLİK ŞARTLARI OLUŞMADIĞINDAN İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ TALEBİNİN REDDİ

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “haciz esnasında icra kefili olan …….. icra emri gönderilmesi” talebinde bulunduğu anlaşıldı.
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 583/1. maddesinde yer alan “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584/1. maddesinde yer alan “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 585/1.” Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez” ,
Yukarıda anılan kanun maddeleri ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2019/14099 Esas, 2020/419 Karar ve 21/01/2020 tarihli kararlarında 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 583/1. Ve 584/1. Maddelerindeki şartlara uygun olmayan icra kefaletlerinin geçersiz olduğuna karar verildiğinden,

Üçüncü Şahsın icra kefaletinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 583/1. Ve 584/1. Maddelerindeki şartlara uygun olmadığından, bu hali ile borçlunun kefaletinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 585/1. adi kefalet hükmünde olacağından, doğrudan 3. Şahsın mallarına borcun tahsili için müracaat edilemeyeceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.