20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI KARARI İHTİYATİ HACİZ…

Borçlu vekili ” Dosyaya yapmış olduğumuz itiraz üzerine müdürlüğünüzce 06/07/2017 tarihinde durdurulmasına karar verilmiştir. Alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılmış olup yargılma devam etmektedir. Müdürlüğünüzce takibi durdurulmasına karar verilmiş olmasına karşı alacaklı vekilinin talebi ile müvekkilin banka hesapları araçları ve ölü babasından intikal edecek mallarına konulan hacizlerin kaldırılmasını” talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi;
Borçlu tarafın itirazı nedeni ile takip durdurulduğu ancak Müdürlüğümüzün haciz işlemleri …………..Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/897 D.İş Sayılı ihtiyati haciz kararına istinaden yapıldığı anlaşılmakla borlu tarafça ihtiyati haciz kararının kaldırıldığına ilişkin dosyamıza mahkeme kararı sunmadığı anlaşılmakla Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Esas No:2015/8210,Karar No:2015/15898, K. Tarihi:9.6.2015 kararlarında da “Ancak, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 Esas 2000/94 Karar sayılı ilâmında açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle ihtiyati tedbir kararında açıkça tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.” şeklinde karar verildiğinden ,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1. Talebin reddine,
  2. İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.