24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLANEN TEBLİGAT HAKKINDA KARAR

Alacaklı vekilinin ilanen tebligat talebinde bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı vekilinin ilanen tebliğ talebi ve dosya incelendi. Borçlunun  UYAP  sisteminde  MERNİS  adresinin mevcut bulunmadığı tespit edildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesinde, “Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunmayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresinin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir.(Değişik cümle;19.03.2003-4829 S.K./9md). Bununla beraber tebliği çıkaran mercii, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir…..” hükmüne; yönetmeliğin 48. Maddesinde ise “Bu yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır. Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir veya tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.” hükmüne yer verildiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilemesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.


KARAR;

  1. Alacaklı vekilinin talebi durumunda, masraflar karşılanıldığında, borçlunun nüfus kaydının ve yerleşim yerinin bulunduğu, Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü,Askerlik Şube Başkanlığı, Ziraat Bankası Şubeleri, Tarım Kredi Koop, Meram  Esnaf Kefalet Koop,Tapu Müdürlüğü,Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvanlık İl Müdürülüğü,İ- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,KOSKİ Genel Müdürlüğü,Organize Sanayi Müdürlüğü,MEDAŞ,Vergi Dairesi,Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü,Belediye Başkanlığı’ndan kimlik bilgilerinin belirtilmek suretiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereği adres araştırması yapıldığı ve MERNİS adresinin olmadığı belirtilmek  sureti ile tebligat adresinin  sorulması, 
  2.  UYAP’tan borçlunun GSM iletişim adreslerinin sorgulanması, Yine   UYAP  sisteminde yer alan  tebligat çıkartılmayan  kayıtlı adreslere  tebligat çıkartılmasına,
  3. 1. Ve 2. Sırada yer alan araştırmalardan  sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırılmasına,
  4. 1.,2.,3. Sırada yer alan hususlarda netice alınamaması halinde ilanen tebligat talebi olması halinde talebin değerlendirilmesine,
  5.  1.,2.,3. Sırada yer alan hususların alacaklı tarafça takip ve talebi ile ve İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar veridiğinde yerine getirilmesine,
  6. İİk.’nun 16. Maddesi gereği ilglilerin  İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği”ne şikayete edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.Karar verildi.