23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İMZAYA İTİRAZ VE TEMYİZ SATIŞA ETKİSİ

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği menkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendiğinde ………..   . İcra Hukuk Mahkemesi’nin   esas sayılı dosyanda dava açıldığı görüldü.

Açılan dava İİK.’nun 363/1. maddede sayılan davaların dışında olduğu ve müdürlüğümüz dosyasında açılan davanın kesinleştiğine ilişkin herhangi bir belge olmadığı görüldü.
İİK.’nun 363./2.,3.,4.  Maddesi “İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.
    Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
    İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.” şeklinde düzenlenmekle, müdürlüğümüzün kötü niyetli kanun yollarını değerlendirme yetkisi olmadığından ve kanun yoluna başvurma  satışı durduracağından
Ayrıca İİK.’nun 170. Maddesi”Borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine *1* bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.” şeklinde düzenlenmekle imzaya itiraz satışa engel olduğundan,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

1-Satış talebinin   00,00.-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması  tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak İİK.’nun 363.,364 ve 170. Maddesi gereği satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,

2-Davaya ilişkin  Kesinleşme ve  Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.