20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhtiyati haciz uyguladıktan sonra,ihtiyati hacizden vazgeçme nedeni ile ,teminatın iadesi talebi hakkında karar,

KONU :İhtiyati haciz uyguladıktan sonra teminatın iadesi talebi hakkında

Alacaklı vekilinin dosyaNo esas sayılı talepleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi.

Alacaklı vekilinin ihtiyati hacizden vazgeçtiği gerekçesi ile ihtiyati haciz için yatırılan teminatın iadesini talep ettiği anlaşıldı.
İİK.’nun 259. maddesi “ İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz. Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder. Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.” Şeklinde düzenlendiğinden , müdürlüğümüz tarafından mahkemece verilen ihtiyati haciz ihtiyati haciz kararı infaz edildiğinden ihtiyati haciz için yatırılan teminat borçlunun uğrayacağı muhtemel zararlara karşılık yatırıldığından ihtiyati haciz için yatırılan teminatın ihtiyatı hacizden vazgeçme ile ihtiyati haciz uygulandıktan sonra imkansız olduğu anacak borçluların muvafakati ve süresi içinde esas takibe geçerek icra takibinin kesinleşmesi ile iade edilebileceği hususu ile birlikte Müdürlüğümüzün ihtiyati haciz için yatırılan teminatın iadesi hususunda karar mercii olmadığı ancak dosya safahatı hakkında İhtiyati Haciz kararı veren mahkemeye bilgi verebileceği kanaat ve sonuna varılarak;
KARAR:
1-Alacaklı vekilinin talebinin reddine,
2-Verilen bu kararın tebliği için ayrıca posta masrafı verilmediğinden alacaklı vekiline tebliğine yer olmadığına, Müracaatında öğrenmiş sayılmasına,İİK nun 16. Maddesi gereği şikayet yolu açık olmak üzere,
Karar verildi.