24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MEHİL VESİKASI KARARI

Borçlu/vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Borçlu/vekilinin takibe konu mahkeme ilamının İstinaf/Yargıtaya tehiri icra talepli olarak kanun yoluna başvurduğu gerekçesi ile talepte belirttiği teminat mektubunu sunmak kaydı ile İİK.’nun 36. Maddesi gereği mehil talebinde bulumuştur.
Talepte belirtilen teminat mektubunun dosyamıza sunulduğu anlaşılmakla,
İİK’nun 36. Maddesi gereği teminatın iadesine mahkeme tarafından karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilemesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1-Dosya içerisinde yer alan dosya hesabı tutarı kadar Teminatın / mektubunun dosyamıza sunulması halinde
2-İİK.’nun 36. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine sunulması ile teminatın kabul edilip edilmeyeceği hususunda İcra Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına,
3-Teminat mektubunun İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından kabul edilmesi halinde mehil talebinin değerlendirilerek uygun bir mehil süresi tayini ile mehil vesikası hazırlanmasına,
4-Yazışmaların yapılması, hazırlanması ve takibi bakımından aşağıda ismi açılan memurun görevlendirilmesine,
5-İş ve işlemlerin takip ve talebi borçlu tarafa ait olmak üzere Bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.