13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 99. MADDESİ GEREĞİ İSTİHKAK İDDİASI DEĞERLENDİRME KARARI (BORÇLUNUN ADRESİNDE EVRAK BULUNMASINA RAĞMEN)

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazıları gereği Haciz mahallinde bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlıdır.

Alacaklı/ Vekilinin ………….. Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Hacze gidilen adreste borçlunun hazır olmadığı ancak borçlu ile alakalı evrakların bulunduğu hazır bulunan………… Tarafından haczedilen malların kendisine/………………ait olduğundan bahisle istihkak iddiasında bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafından istihkak iddialarının kabul edilmediği dilekçelerinden anlaşıldı.
Alacaklı tarafın borçlu ile alakalı evraklar dışında borçlunun haciz yapılan adreste hazır olduğuna ve borçlunun elinde olduğuna ilişkin haciz tutanağında bir bilgiye rastlanılmadığı anlaşılmakla bu belgelerin menkullerin borçluya ait olduğuna dair karine teşkil edip etmediği değerlendirilmesinde muteber bir delil olup olmadığı yargılamayı gerektirdiğinden, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 82084579/2315/14062 sayılı ve 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırması konu yazılarının “… İcra ve İflas Kanunun 80 inci maddesindeki yetkinin, haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddialarının ispatına yarayacak evrak ve belge araştırmasını kapsamadığı, ancak adresin kapalı olması nedeniyle çilingir marifetiyle adrese girilerek haciz işlemi yapılması halinde veya haciz mahallinde adresin borçluya ait olup olmadığı hususunda beyan verebilecek kimsenin bulunmadığı durumlarda, gelinen adresin ve haczi talep edilen malların borçluya ait olup olmadığını tespit amaçlı icra memuru tarafından mahalde evrak araştırması yapabileceği, konunun yargıya intikal etmesi halinde ise ilgili mahkeme kararının esas alınması gerektiği…” şeklinde olduğundan bulunan evrakların ancak alacaklı tarafça açılacak istihkak davasında mahkemeye delil olarak sunabileceğinden, bu belgelerin haczedilen malların alacaklıya ait olup olmadığı noktasında karine teşkil edip etmeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup Müdürlüğümüz istihkak hususunu değerlendirmede borçlunun haczedilen malların bulunduğu mahalde hazır olup olmadığı ile sınırlı olup,
Haciz esnasında haczedilen menkullerin borçlunun; zilyetliğinde ve elinde bulunmadığı anlaşılmakla,
İİK.’nun 97/1. Maddesi “Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.” açık hükümü,
İİK.’nun 99. Maddesi “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir.” açık hükmü karşısında ve Yukarıda yapılan değerlendirme neticesinde İİK.’nun 99. Maddesi gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ;

Karar :

1-İİK 99. Maddesine göre istihkak davası açmak üzere dosya alacaklısına yedi gün süre verilmesine,
2-Tebliğ için avans bulunmadığından İİK.’nun 59. Maddesi gereği avans yatırldığında iş bu kararın alacaklı tarafa tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.