21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’un 153. maddesi hükmü gereğince İPOTEK FEKKİ HAKKINDA MAHKEMEYE MÜZEKKERE

Alacaklının lehine tesis edilmiş İpoteğin terkini için borçlu tarafından İİK.’un 153. maddesi hükmü gereğince yapılan icra takibinde,
İpotek bedeli dosyamıza depo edilmiş olmakla,
Alacaklıya muhtıra tebliğinden itibaren 15 gün içinde dairemize müracaat ederek ipotek bedelini alması ve ipoteği fek etmesi, ipotek bedelini almaktan ve ipoteği fek etmekten kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın imtina ettiği takdirde İİK.’un 153. maddesi hükmü gereğince İcra Tetkik Mercii Hakimliğince ipoteğin fek edileceği hususu ihtar edildiği,
Alacaklı tarafın muhtıranın tebnliğine rağmen gereği için müdürlüğümüze müracaat etmediği anlaşıldığından,
İİK.’un 153. maddesi hükmü gereğince işlem tesisi için iş bu dosyanın tarafınıza tevdiine karar verilmiştir.
Arz olunur.