23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİL HARCI İADESİ VERGİ DAİRESİNE MÜZEKKERE

Yukarıda yazılı esas sayılı dosyamızdan yapılan …… tarihli ve …. Reddiyat nolu reddiyat makbuzu ile …..-TL üzerinden sehven mükerrer harç kesilmiş olduğu anlaşıldı. Mükerrer kesilen ….-TL tahsil harcının iadesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak ödeme sırasında kesilen tahsil harcının iadesine karar verilmiştir.
Ödenen bu harçların ilgilisine iade edilmek üzere aşağıda belirtilen dairemize ait hesaba dosya numarası belirtilmek suretiyle iadesi arz olunur.

imza

EKLER-
Karar Tensip Tutanağı fotokopisi.
Tahsil harcı alındı makbuzu.
Tahsil harcı yevmye defteri fotokopisi.
Günlük toplam harcın gönderildiğine ilişkin dekont sureti.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı :Iban No : ibanNo