20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İL VE İLÇE ÖZEL İDARELERİ HARÇ

15. Hukuk Dairesi         2016/2610 E.  ,  2017/4332 K.

Davacı … İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile davalı T.C. … Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (eski adı İl Özel İdaresi), ihbar olunan … arasındaki davadan dolayı … 8. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 31.12.2015 gün ve 2015/380-2015/539 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Mahalli mahkemesince verilen hükmün temyiz edildiğinden bahisle dosya temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmişse de;
1-23.02.2015 tarihli “TUTANAK” başlıklı belgede bilirkişiye teslim edildiği belirtilen 7 adet mavi klasörün dava dosyası ile birlikte gönderilmediği anlaşıldığından, dosyanın eklerinin mahkeme kaleminden temin edilerek dosyaya eklendikten
2-… 2010 … Kültür Başkenti Ajansı iken … İl Özel idaresine ödeneği ile devredilen kurumun 6360 sayılı Yasa ile il özel idarelerinin kaldırılması sonucu hangi Bakanlık ya da Bakanlığa bağlı birime devredildiği 6360 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesi gereğince oluşturulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonuna sorulup tespit edildikten,
3-Davalı … 2010 … Kültür Başkenti Ajansı 14.11.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5706 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak kurulmuş; 20. maddesi gereğince de 30.06.2011 tarihinde tasfiye edilmiş, bu tarihten sonra yargılamaya aynı düzenleme gereğince İstanbul İl Özel İdaresi tarafından devam edilmiştir. Her ne kadar 5706 sayılı Kanun’un 12/5. maddesinde, ajansın taraf olduğu işlemler nedeniyle harç ve katılım payından ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların da damga vergisinden müstesna olduğu ifade edilmişse de, yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre, bu düzenlemenin yargı harçlarını kapsamadığı açıktır.
Yine, 06.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi gereğince davacı … İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği sona ermiş, aynı Kanun’un geçici 1. maddesinde de İl Özel İdareleri’nin tasfiyesine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Yine 6360 sayılı Kanun’un 3. maddesinde “…İl Özel İdareleri’nin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.” hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, Kanun’da İl Özel İdareleri’nin devredildiği kurumların bu davaları kendi nam ve hesabına yürüteceklerine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargılama sırasında, İl Özel İdaresi nam ve hesabına davaya T.C. … Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından devam edilmiştir. Yine Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, görülmekte olan ve İl Özel İdaresi’nin taraf olduğu davalarda, devralan kurumun davayı tasfiye amacına yönelik olarak ve İl Özel İdaresi nam ve hesabına devam ettirdiği kabul edilmelidir. Bu durumda, gerek İstanbul 2010 Avrupa Kültür … Ajansı gerekse İl Özel İdaresi harçtan muaf olmadığından bu kurumların tasfiyesi amacıyla davayı takip eden T.C. … Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen temyiz dilekçesinin harçlandırılması zorunludur.
Açıklanan maddi ve hukuki durum gözetildiğinde, davalı idare, davanın kısmen kabulüne dair kararı temyiz ettiğinden, yatırması gereken harç, 143,50 TL temyiz başvuru harcı ile davanın kabul edilen miktarı üzerinden hesaplanan 2.882,14 TL peşin nisbi temyiz karar harcı olmak üzere toplam 3.025,64 TL olup, bu harç yatırılmamıştır. Bu eksikliğin, yukarıda yapılan açıklamalar nazara alınarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 434/III. maddesinde gösterilen prosedürün uygulanması suretiyle davalı tarafça ikmâlinin sağlanması, ondan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi amacıyla mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan eksikliklerin ikmâli amacıyla dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 07.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.