20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İL VE İLÇE ÖZEL İDARELERİ HARÇ

21. Hukuk Dairesi         2012/23266 E.  ,  2013/4190 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacı, 1978 yılından itibaren sigortalı çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
K A R A R
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,
2-Dava, davacının davalı işverene ait işyerinde 1978 yılında 7 gün süre ile hizmet akdine dayalı olarak çalıştığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, istemin kabulü ile, davacının 1978 yılı Ekim ayında 7 gün süre ile davalı işverene ait işyerinde hizmet akdine dayalı olarak çalıştığının tespitine karar verilmiştir.
Harç kamu düzenine ilişkindir. 492 sayılı Harçlar Yasası’nın 13/j maddesinde “Genel Bütçeye dahil idarelerin harçtan muaf olacakları” düzenlenmiş olup, davalı … 5018 sayılı Yasa’ya ekli 1 sayılı cetvelde yazılı genel bütçeye dahil idarelerden olmayıp mahalli idaredir. Öte yandan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nın 8.maddesinin yargı harçlarını kapsamadığı açıktır. Hal böyle olunca da davalı … İl Özel İdare Müdürlüğünden başvurma harcı ile karar ve ilam harcının alınması gerekli olduğu halde harçtan muaf olduğu gerekçesiyle harç alınmamasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kamu düzenine ilişkin harç ile ilgili bu husus resen nazara alınarak hüküm bozulmamalı, HUMK’nun 438/7.(6100 sayılı H.M.K.’nun 370/2.) maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 2.bendinin tümüyle silinerek,yerine ” 2-Alınması gereken 18,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 17,15 TL harcın düşümüyle kalan 1,25 TL harcın davalı … İl Özel İdare Müdürlüğünden alınarak Hazineye gelir kaydına, davacı tarafından peşin olarak yatırılan 17,15 TL nisbi harç ile 17,15 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 34,30 TL harç giderinin davalı … İl Özel İdare Müdürlüğünden alınarak davacıya verilmesine,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılardan …’ne yükletilmesine 07/03/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.