2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLAM KESİNLEŞMEDİĞİNDEN TAKİP TALEBİNİN REDDİ

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı tarafın Tapu İptal ve Tescile Dayalı Mahkeme kararına dayanarak  takip talebinde bulunarak icra emri gönderilmesi talebinde bulunduğu anlaşıldı.

Sunulan mahkeme kararının kesinleştiğine ilişkin kesinleşme kararı sunulmadığı anlaşıldı.

HMK.’nun 367/2. maddesi “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” şeklinde düzenlendiğinden,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  2019/12912 Esas ve  2020/6064 Karar sayılı kararlarında “….Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar. (HMK 367/2). Mahkûmiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 4.maddesi), Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı). Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar ( İİK 72. madde). Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfızi hakkındaki kararlar ( MÖHUK. 41/2 ), Sayıştay Kararları (6085 sayılı Sayıştay Kanunu 53. madde), İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK28/1) kesinleşmeden takibe konu edilemezler.

Somut olayda, takip konusu ilamın incelenmesinde, davacı tarafından tapu iptal ve tescil davası açıldığı, dava dilekçesinde tapu iptal ve tescil talep edildiği, kabul edilmemesi halinde tazminata karar verilmesi talep edilerek terditli talepte bulunulduğu, anlaşılmıştır.

Her ne kadar mahkemece tazminata hükmedilmiş ise de temelde dava, gayrimenkulün aynına taalluk ettiğinden ilam kesinleşmeden, ilamlı icra takibine konulamaz…” şeklinde karar verildiğinden,

Dosyamıza halihazırda kesinleşme şerhi sunulmadığından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar     :

 Talebin reddine,  Alacaklı taraftan HMK.’nın 31. Maddesi gereği alacaklı tarafça bilgi, belge sunulduğunda talebin tekrar değerlendirilmesine,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.