24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İPOTEK HAKKININ HACZİ KARARI

Alacaklı  vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı tarafın borçlunun ipotek hakkının haczi talep edildiği anlaşıldı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/26641 Esas sayılı kararlarında ve bir çok Yargıtay kararlarında ipotek hakkının haczedilebileceği belirtildiği gibi İİK.’nun 82. Maddesinde haczedilemeyen mal ve haklar bölümünde sayılmadığı gibi İİK.’nun hacze ilişkin 78. Madde ve devamı maddelerde borçlunun borca yeter hak ve alacakların haczedilebileceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

1-Talebin kabulüne,

2-İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde  müzekkere yazılması ve tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi.