20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAŞINMAZ BELİRTİLMEDEN SATIŞ TALEP EDİLMİŞ KARAR

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.

Alacaklı vekilinin dosyada mevcut hacizli taşınmazların satışını talep ettiği, hangi taşınmazların satışını isteğini belirtmediği anlaşıldı.

Müdürlüğümüzün;

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106. Maddesi gereği satış isteme süresini belirlemesi,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 110. Maddesi gereği satış avansını belirlemesi,

Bakımından talepte taşınmaz belirtilmesi önemli olmakla,

HMK 26. Maddesi gereği müdürlüğümüz taleple bağlı olduğundan alacaklı vekilinin yerine geçerek dosyayı inceleyerek talep tesisi etme imkanı ve yetkisi olmadığından,

Dosyamızdan taşınmazların kıymet takidirinin yapılmadığı ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediğinden,

8 Mart 2022 SALI Tarihli Ve   31772 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Satış Giderleri Tarifesinin 4/3. Maddesi “ İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.” şeklinde düzenlendiğinden,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 59., 106.,110. Ve 128. Maddeleri ve HMK.’nın 26. Maddesi gereği aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

  1. Alacaklı vekilince haciz düşmemiş taşınmazların belirtilerek talepte bulunması halinde 1. Taşınmaz için …-TL ve varsa devam eden her taşınmaz için …-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında avansın eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 106. Ve 110. Maddelerindeki belirtilen hususların talep halinde halinde değerlendirilmesine,
  2. Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                        İcra Müdürü