20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ RAPORU TÜM BORÇLULARA TEBLİĞ EDİLMEDEN SATIŞ YAPILAMAZ

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/36071 Esas ve  2013/2365 Karar sayılı  ve 29/01/2014 sayılı kararlarında ………. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  2013/58-2013/897 sayılı kararlarını bozarak ” İcra takibi borçlularından her birinin kıymet taktiri yapılan malın  maliki olması aranmaksızın kıymet taktirine itiraz hakkı vardır.  Bu durumda icra mahkemesince şikayetçi borçlu …. ‘nın kıymet taktirine itirazının incelenmeksizin reddine  karar verilmesi doğru değildir.” şeklinde karar verdiği

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun satışını talep ettiği anlaşıldı.Satışı talep edilen taşınmazın kıymet takidirinin yapıldığı ve İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililere tebliğ edilmediği görüldü.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/36071 Esas ve  2013/2365 Karar sayılı  ve 29/01/2014 sayılı kararlarında ………. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  2013/58-2013/897 sayılı kararlarını bozarak ” İcra takibi borçlularından her birinin kıymet taktiri yapılan malın  maliki olması aranmaksızın kıymet taktirine itiraz hakkı vardır.  Bu durumda icra mahkemesince şikayetçi borçlu …. ‘nın kıymet taktirine itirazının incelenmeksizin reddine  karar verilmesi doğru değildir.” şeklinde karar verdiği ,Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2013/34387 Esas ve  2014/461 Karar sayılı  ve 14/01/2014 sayılı kararlarında ………. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  2013/58-2013/897 sayılı kararlarını bozarak “İİK’nun 127. maddesi gereğince  taşınmaz  satışlarında, satış  ilanının  bir örneği borçluya tebliğ  edilmesi gerekir. Takipte borçlulara satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.” şeklinde karar verdiği, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2003/5071 E.-2003/7465 K.sayılı kararında “Borçlulara satış ilanının tebliği, İİK’nun 127 maddesi hükmü gereğidir. Asıl borçluya satış ilanının tebliğ edilmesi müşterek borçlulara satış ilanının tebliği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Müşterek borçlulara da satış ilanının tebliği halinde, müşterek borçluların da müşteri temin edebileceği tabi ve talibi artırabilecekleri açıktır.”,ve bir çok kararında aynı yönde karar verdiği anlaşılmakla ve İİK.’nun 127. Maddesinin ve 128. Maddesinin bu yönde açık hükmü gereği satış ilanı ve kıymet takdiri raporları borçlulara tebliği gerektiğinden ve İİK.’nun 85. Maddesi gereği alacaklı ve borçlunun menfaatleri mümkün olduğunca korunması gerektiğinden  aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Satış talebinin İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği süresinde istendiği ve    …………….-TL satış avansının yatırıldığı görülmekle satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2- Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.