28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Muhafaza Altına Alınmadığından Satış Talebinin Reddi

Muhafaza Altına Alınmadığından Satış Talebinin Reddi

Alacaklı / vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Alacaklı/vekilinin borçlunun haczedilen menkul mahcuz mallarının satışını  talep ettiği anlaşıldı.

Borçluya ait malların haczedildiği ancak muhafaza altına alınmadığı anlaşılmakla;

2004 Sayılı İcra İflas Yasasının 88/2. Maddesi “… (Değişik cümle:24/11/20217343/7 md.) Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz. (Ek cümle:24/11/20217343/7 md.) Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır” şeklinde düzenlendiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

  1. Talep halinde satışı talep edilen malların muhafaza altına alınmasına,
  2. Satış talebinin satış  avansı olarak  08/03/2022 tarih 31772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Satış Giderleri tarifesi gereğince 840,00.TL yatırılmasına, avansın 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 110. Madde gereği istenmesine ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne,
  3. Ancak mahçuz mallar muhafaza altına alınmadığı anlaşılmakla satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
  4. Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
  5. İş ve işlemlerin takip ve talebi borçlu tarafa ait olmak üzere Bu kararın 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                            İcra Müdürü