20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NAFAKA KALDIRMA KARARI(18 YAŞ GEÇİNCE)

Yargıtay 12. Hukuk dairenin 2011/29503 Esas ve 2012/14476 Karar nolu kararlarında”….Küçüklere bağlanan iştirak nafakası, TMK.’nun 328. maddesi uyarınca küçüğün ergin olduğu tarihte kendiliğinden sona erer. Bu tarihten sonra reşit olan çocuk mahkemeye müracaatla anne ya da babasından yardım nafakası talep edebilir.

 1. Nafaka Kaldırma Kararı(18 Yaş Geçince)
  Borçlu tarafın talepleri geldi.
  Talep ve dosya incelendi.
  Borçlu tarafın nafaka ödediği çocuğun 18 yaşını geçtiği gerekçesi ile nafakanın kaldırılmasına ilişkin talepte bulunduğu anlaşıldı.
  Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2006/15868 Esas ve 2006/18864 Karar sayılı kararlarında”…MK.nun 182. madde-sinde düzenlenen iştirak nafakası velayetin devam ettiği süre ile sınırlıdır. Küçüğün reşit olduğu, yani velayetin sona erdiği tarih nüfus kayıtları ile tespit edilip bu tarihte nafaka borcunun sona erdiğine hükmedilmelidir. Burada (ilamın hükmünü orta-dan kaldırmak) değil, (uygulama sahasını saptamak) söz konu-sudur. ………… tarafından MK.nun 364. maddesi gereğince açılacak bir dava ile yardım nafakasına hükmedilmeden sona eren iştirak nafakasının yorum yolu ile sürdürülmesi mümkün bulunmamaktadır….” şekelinde karar verilmekle ve yine Yargıtay 12. Hukuk dairenin 2011/29503 Esas ve 2012/14476 Karar nolu kararlarında”….Küçüklere bağlanan iştirak nafakası, TMK.’nun 328. maddesi uyarınca küçüğün ergin olduğu tarihte kendiliğinden sona erer. Bu tarihten sonra reşit olan çocuk mahkemeye müracaatla anne ya da babasından yardım nafakası talep edebilir.
  Somut olayda lehine iştirak nafakası hükmedilen müşte-rek çocuğun nüfus kayıt örneğine göre reşit olduğu görülmekle iştirak nafakası istenemeyeceğinden…” şeklinde karar verilmekle ve birçok yerleşik yargıtay kararları ve MK.’nun 182.,328. Ve 364. Maddeleri uyarınca aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı;
  Karar :

1- Nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere iştirak na-fakası ödenen Küçüklerin 18 yaşını doldurdukları anlaşıldığın-dan iştirak nafakası borcu kendiliğinden sona erdiğinden nafa-ka alacaklısının talebi doğrultusunda nafakanın ödenmesine yer olmadığına,
2- Alacaklının 18 yaşını doldurduğu tarih itibari ile bi-rikmiş nafaka borcu varsa birikmiş nafaka ile sınırlı olarak taki-bin devamına,
3- İİK.’nun 16. Maddesi gereği Verilen bu kararı İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayete edebileceğinin ihtarı ile karar verildi.