20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

LİMİT İPOTEĞİNDE NEMA ÖDEMELERİ

12. Hukuk Dairesi         2021/2739 E.  ,  2021/6941 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
Alacaklı tarafından 3.000.000,00 TL üzerinden başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde alacaklı icra mahkemesine başvurusunda; sair şikayeti ile birlikte ilamlı takibe konu taşınmazların 3.120.000,00 TL’ye ihale olunduğunu, ihale bedelinin ihalenin feshi sürecinde nemalandırılarak 352.671,99 TL elde edildiğini, ihalenin feshi talebinin reddi kararının kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğünce 26/03/2020 tarihli kararla, yalnızca ihale bedelinin kimlere hangi miktara ödeneceğine ilişkin değerlendirmede bulunulduğunu, ihale bedelinin nemasına ilişkin herhangi bir karar verilmediğini, bunun üzerine 26/03/2020 tarihli dilekçe ile, İİK’nın 134/5. maddesine göre 352.671,99 TL nem’a bedelinin ihale bedelinin getirisi niteliğinde olduğundan taraflarına ödenmesinin talep edildiğini, icra müdürlüğünce verilmiş 30/03/2020 tarihli kararla alacağın ipotek limiti olan 3.000.000,00 TL ile sınırlandırıldığı, limit ipoteği olduğundan ipotek bedelinden fazla ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı ve aynı konuya ilişkin 26/03/2020 tarihinde karar verildiği belirtilerek talebin değerlendirilmesine yer olmadığına dair icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, bu karara karşı şikayetçi alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 134.maddesinin 5.fıkrasının son cümlesi; “İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir” hükmünü içermektedir.
Anılan madde uyarınca ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir. İhalenin feshi talebinin kabulü halinde nemalandırılmış bu satış bedeli ihale alıcısına, reddi halinde ise alacaklıya ödenir.
TMK’nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olup bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabilecek olsa da İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar, alacaklıya alacağının yanında ihalenin kesinleşmesine kadar tahsil edememesi nedeniyle ödenmesi gereken ve depo edilen ihale bedelinin getirisi niteliğinde paralar olduğundan ipotek limitine dahil edilmesi doğru bulunmamıştır.
O halde İlk Derece Mahkemesince şikayetçi alacaklının ipotek limit miktarı olan 3.000.000 TL’ye isabet eden nemasının hesaplanarak bulunacak miktar yönünden şikayetinin kabulü ile icra müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi; Bölge Adliye Mahkemsince de istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile; yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 15/02/2021 tarih ve 2020/1096 E.-2021/302 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, … 12. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05/06/2020 tarih ve 2020/229 E. – 2020/158 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01/07/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.