18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖZEL KANUNLARINDA YARGI HARCINDAN MUAF OLDUĞUNUN AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN KURUMLARDAN HARÇ ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

       T.C.
     ..............

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO :

KONU : Özel Kanunlarında Yargı Harcından Muaf Olduğunun Açıkça Belirtilmeyen Kurumlardan Harç Alınması
Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “…Kurumumuzun kuruluş kanunda her türlü harç ve vergiden muaf olduğu yönünde hüküm mevcut olduğundan tarafımızdan harç alınmamasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Harçtan muafiyet veya istisnanın tespiti için öncelikle 5018 Sayılı Kanun (I) Sayılı Cetvel’e (1) (Değişik:Rg-16/10/2020-7254/5 Md.) bakmak gerekir. Eğer Bu cetvelde işleme tabi kurum veya kuruluş yok ise kuruluş kanunlarında özel hüküm yani yargı haçlarından muaf olduğunun ayrıca ve açıkça icra güncesi belirtilmiş olması gerekir.
İcra ve iflas harçları 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin Yargı Harçları ana başlığı altında B)İcra ve İflas Harçları başlığı altında düzenlenmiştir. Bu nedenle Yargı harcından muafiyeti bahsedilen kurum ve kuruluşların muafiyetine İcra ve İflas Harçları da dâhildir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2018/13-749 E. , 2020/995 K. Sayılı kararlarında “…Yargı harcı, devletin mahkemeler aracılığıyla yaptığı hizmete, icra güncesi ondan yararlananların katkısıdır (16.12.1983 tarihli ve 1983/5 E., 1983/6 K. İçtihadı Birleştirme Kararı). Kanunla açıkça yargı harçlarından muaf olduğu ya da işleminin müstesna olduğuna ilişkin düzenleme yapılmamış olan herkes bu harçları ödemekle yükümlüdür….” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
KARAR :
1- Talebin reddine,
2- İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.
İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00006