20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN SONRA HACİZ TALEBİ RED KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Talepte bulunulan takip dosyasının rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip olduğu rehne konu malın paraya çevrildiği ve ihalenin kesinleştiği ve Alacaklı tarafın rehne konu malın paraya çevrilmesinden sonra aynı dosyadan haciz talebinde bulunduğu anlaşıldı.
İİK.’nun 152. Maddesi ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/15729 Esas sayılı kararlarında “İİK’nun 152/3. maddesi gereğince rehin açığı belgesinin ayrı takip konusu yapılması gerekip, rehin açığı belgesine dayalı olarak, menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla  takibe devam edilip haciz işlemi yapılması mümkün değildir. ” şeklinde karar verildiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1.  Talebin reddine,
  2. İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile  karar verildi