24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış İlanının Hissedarların Mirasçılarına Tebliği Kararı

Satış İlanının Hissedarların Mirasçılarına Tebliği Kararı

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin “Dosyadan hacizli aşağıdaki taşınmazların kıymet takdiri kesinleşmiştir.

Kıymet takdiri kesinleşen söz konusu taşınmazların satışı için Yalova İcra Dairesi 2021/831 Talimat sayılı dosyasına SATIŞ TALİMATI yazılmasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemede satışa konu taşınmazın hisseli olduğu, hissedarların bir kısmının öldüğü gibi mirasçılarının da öldüğü anlaşıldı görüldüğünden,

Yargıtay Hukuk Hukuk Genel Kurulunun 2014/816 Esas ve 2016/439 Karar sayılı kararlarında “… Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 02/03/2010 tarih 2010/2525 esas 2010/4693 karar sayılı ilamında da belirtildiği gibi İİK’nın 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmesinin gerekeceği, hissedar murisin satış ilanının tebliğ tarihi itibariyle ölü olduğunun anlaşılması halinde ihaleye ilişkin satış ilanının ilgililere tebliğinin sağlanmasının zorunlu olduğu, buna göre yasal prosedür tamamlanmadan yapılan ihalenin usulsüz olacağı ve feshinin gerekeceği, somut olayda, dava konusu taşınmazın hissedarı olan muris …’ın 1975 yılında vefat ettiği, …’nin 2002/5 esas sayılı satış dosyasının incelenmesinde ise, muris… adına çıkartılan tebligatın 28/02/2012 tarihinde gelini …Budak’a tebliğ edildiği, bu hali ile yapılan tebligatın usulsüz olduğu, mirasçıların belirlenip tebligatlar yapıldıktan sonra satışın gerçekleştirilmesinin gerektiği gerekçesiyle şikâyetin kabulüne ve ihalenin feshine karar verilmiştir….” şeklinde karar verildiğinden,

Mirasçılık belgesi ( dolaysı ile dosyamıza göre satış ilanı tebliğ edilecek hissedar) Türk Medeni Yasasının 598. Maddesi “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. ” şeklinde düzenlenmekle

Yukarıda kanun maddesinde görüldüğü üzere müdürlüğümüzün mirasçılık belgesini düzenleme yetkisi olmadığı gibi tek başına nüfus kaydı mirasçıların tespiti için yeterli olmadığından, alacaklı tarafça talep halinde satışa konu taşınmazlar ile sınırlı kalmak kaydı ile hissedarların tespiti bakımından mirasçılık belgesi talep edilmediği anlaşıldığından,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :

  1. Satış talimatı yazılması talebinin bu aşamada reddine,
  2. Talep halinde satış ilanı tebliğine esas olmak üzere hissedarların tespiti bakımından mirasçılık belgesi alınması için alacaklı tarafa yetki belgesi verilmesine,
  3. Eksik hususların tamamlanması ve talep halinde satış talimatı talebinin değerlendirilmesine,
  4. HMK 31. Ve 194. Maddesi gereği iş bu kararın gerekçesinin üzerinde hukuki delil gösterilerek talep halinde talebin değerlendirilmesine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                                                                                                                     İcra Müdürü