18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SİGORTA TAKİP DURDURMA ( 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12.maddesi )

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12.maddesi, “…Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. “İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur.” 

Borçlu  vekilinin  dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu  vekilinin “Müdürlüğünüz nezdinde……………../……………Esas sayısı ile devam eden takibe konu alacağa dayanak teşkil eden, Uyuşmazlık Hakem Heyeti Kararına itiraz edilmiştir. Komisyon tarafından düzenlenen derkenar ekte sunulmaktadır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30/12.maddesi, “…Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. “İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur.”  hükmünü amirdir. İlgili madde gereğince, icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini ” talep ettiği anlaşıldı.
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    : 

  1. Talebin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verildi.