20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Sıra cetveli ve Derece Kararı (başka icradan gelen)

İİK 140,141 ve 142. MADDELERİNE GÖRE

SIRA CETVELİ VE DERECE KARARI

1.DOSYA NO :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

BORÇ MİKTARI :

TAKİP TARİHİ :

TEBLİĞ TARİHİ :

HACİZ TARİHİ :

KESİNLEŞME :

TAKİP ŞEKLİ :

…………………………………………………………………………………………………….

Borçlu ’a ait ………… İli, ….. İlçesi, ……….. Mahallesi ………. Cilt, ……………. sayfa, …………… Ada, ……………. parselde kayıtlı …………..m2 yüzölçümlü tarla nitelikli gayrimenkul ………….. İcra Müdürlüğü’nün …………… Esas sayılı Dosyasından ihalesi yapılmış düşülmesi gereken tüm masraf ve vergiler düşüldükten sonra Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2005 / 13280 Esas,2005 / 17571 Karar nolu ve 20/09/2005 tarihli kararları gereği sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine olduğu belirtildiğinden İİK 140 ve 206. maddelerine göre sıra cetvelinin yapılması için Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Satışı yapılan gayrimenkul mallar üzerinde Ekte sunulan Tapu Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarihli ve 16407141-160 .02/718 sayılı yazıları ve ekinde bulunan takyidatlar incelenmiş ilgili kurumlardan gelen İİK100 ‘üncü maddeye yarar bilgilerin incelenmesinde aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

KARAR:

1-Yukarıda belirtilen şekli ile sıralama yapılarak paylaştırmanın yapılmasına;

2-İhale bedelinden geriye başkaca hiçbir para kalmadığından haciz koyan diğer İcra Müdürlüğü dosyalarına PARA ÖDENMESİNE YER OLMADIĞINA

3-İş bu İİK 140. maddesi gereği Müdürlüğümüz tarafından yapılmış bulunan sıra cetveli ve derece kararının İİK 141. maddesi gereği ilgililere tebliğine,

4-Sıra cetveli ve derece kararına itirazları olanların İİK nun 142. maddesi gereği yedi (7) gün içinde ilgili İcra Mahkemesi Hakimliğine müracaat ederek itirazda bulunmaları ve yine aynı süre içinde itirazda bulunulduğuna dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, alacağın esasına ilişkin itirazların yine aynı yedi (7) gün içinde ilgili mahkemesine dava açmaları ve yine aynı süre içinde dava açıldığına dair belgenin Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri, itiraz edildiğinin Müdürlüğümüze bildirilmemesi halinde sıra cetveli ve derece kararının kesinleşmiş sayılacağı ve ödemenin yukarıda belirtilen şekilde yapılacağının bilinmesi,

İşbu sıra cetveli ve derece kararı ilgililere tebliğ ve ihtar olunur.