25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOSYA NO : 2020/1832
KARAR NO : 2020/2071

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 8. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 17/07/2020
NUMARASI : 2020/257 Esas 2020/422 Karar

DAVACI (Borçlu) : … – -.
VEKİLİ : Av. …

DAVALI (Alacaklı) : AKBANK T.A.Ş.. –
VEKİLİ : Av. …

DAVA KONUSU : Şikayet
KARAR TARİHİ : 26/11/2020
KARAR YAZIM TARİHİ : 26/11/2020
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içerisinde istinaf incelemesi davacı/ borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;
Davacı / borçlu, davalı / alacaklı Akbank tarafından, aleyhine Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2017/1115 E sayılı dosyasıyla 13/01/2017 tarihinde (6 örnek) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığını, müvekkilinin toplamda 929.080,75 TL haricen ödeme yaptığını, alacaklı vekilinin takip dosyasında “Dosya borcu, tahsil harcı, borçluya ait olmak üzere haricen tahsil edilmiştir. Takibe konu krediler Konut Finansmanı Kanunu kapsamında kullandırılan krediler olduğundan 1/4 oranında (% 2,27’nin 1/4’ü olan % 0,56 oranında hesaplanacak tahsil harcının) aynı kredi borcu için müdürlüğünüzün 2017/1117 E sayılı dosyasından yapılan takipte alınan harçlarda dikkate alınarak borçludan tahsili ile takibe konu ipotekli taşınmazların kaydında İİK madde 150/C şerhinin kaldırılmasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğunu, ancak icra memurluğunca takibin ipotekli takip olduğu şerh düşülerek “929.080,75 TL X 2,27 harç” notu düşülerek, 929.080,75 TL X 2,27 /100 = 21.090,13 TL harç hesabı yapıldığını ve kendisinin bu meblağı ödediğini, icra müdürlüğünce yapılan harç hesabının hatalı olduğunu, 2499 sayılı SPK’nun 38/a maddesine göre konut finansmanını, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması olduğunu, bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerinde konut finansmanı kapsamında olduğunu, 5582 sayılı yasanın 32.maddesi dikkate alındığında da tahsil harcının 1/4 oranında alınması gerekirken tamamı üzerinden yapılan tahsil harcı alım işleminin yasaya aykırı olduğunu, 5.272,53 TL tahsil harcı alınması gerekirken, 21.090,13 TL.nin tahsil edilmesine itiraz ettiklerini beyanla 15.817,59 TL.nin iadesine karar verilmesini, icra müdürlüğünün 20/12/2019 tarihli işleminin iptalini talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili cevap dilekçesiyle şikayet konusu işlemin icra müdürlüğünün davacı borçludan alınmasına karar verdiği, harç oranı ve miktarı ile ilgili olup, işlemi müvekkili bankanın bir dahli bulunmadığını, bu sebeple yargılama giderlerinden ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamaları gerektiğini ileri sürerek şikayetin reddini savunmuştur.
Mahkemece; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 1 sayılı tarifesinin “icra iflas harçları” başlıklı (B) bölümünün I/3-b bendine göre değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcının, satıştan önce ödenen paralardan %9,10 oranında ve bunun yanı sıra takip eden “h” bendine göre de, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 1.fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile belirtilen tahsil harçları 1/4 oranında alınacağından, buda %2,27’ye tekabül ettiğinden icra müdürlüğünün kararında bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Davacı/borçlu, şikayet dilekçesi içeriğini aynen tekrar etmek suretiyle mahkeme kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasını talep etmiştir.
Başvuru, İİK madde 16 anlamında şikayet olup, uyuşmazlık Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2017/1115 E sayılı dosyası ile 2017/1117 E sayılı takip dosyasına aynı alacaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu ile iki adet taşınmaz üzerindeki İİK nun 150/c şerhinin kaldırılması talebiyle ilgili hangi oranda tahsil harcı alınacağı hususudur.
Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2017/1117 E sayılı dosyasının UYAP kayıtlarının incelenmesinde; borçlunun dava dışı Mega Uzmanlar Tıp Merkezi Ltd. Şti., alacaklının davalı / Akbank olup 13/01/2017 tarihinde 7 örnek ilamsız takip başlatıldığı, takip dayanağının kredi sözleşmesi ve ihtarname olarak gösterildiği görülmektedir.
Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2017/1115 E sayılı dosyasının incelenmesinde; şikayetçi borçlu aleyhine, davalı/Alacaklı Banka tarafından 13/01/2017 tarihinde (örnek 6) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatıldığı,alacaklı vekilinin takip dosyasında 20/12/2019 tarihinde “Dosya borcu, tahsil harcı, borçluya ait olmak üzere haricen tahsil edilmiştir. Takibe konu krediler Konut Finansmanı Kanunu kapsamında kullandırılan krediler olduğundan 1/4 oranında (% 2,27’nin 1/4’ü olan % 0,56 oranında hesaplanacak tahsil harcının) aynı kredi borcu için müdürlüğünüzün 2017/1117 E sayılı dosyasından yapılan takipte alınan harçlarda dikkate alınarak borçludan tahsili ile takibe konu ipotekli taşınmazların kaydında İİK madde 150/C şerhinin kaldırılmasını bakiye avans varsa borçluya iade edilmesini ve dosya kaydının kapatılmasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu, icra müdürlüğünce aynı tarihte derkenar olarak yazılar şikayete konu kararla takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip olduğu gerekçesiyle 929.080,75 TL x 2,27 harç şeklinde alınması gereken tahsil harcını hesapladığı görülmektedir.
Öncelikle Ankara 3. İcra Müdürlüğünün 2017/1117 E sayılı takibinin (7 örnek) ilamsız takip olduğu, her ne kadar alacaklısı şikayete konu 2017/1115 E sayılı takip alacaklısı ile aynı (Akbank) ise de, borçlunun farklı olup Mega Uzmanlar Tıp Merkezi Ltd. Şti. Olduğu, toplam 296.239,95 TL asıl alacağın tahsilinin istendiği, takibin şikayete konu işlemin yapıldığı aynı icra müdürlüğünün 2017/1115 E sayılı takiple aynı gün (13/01/2017 ) başlatıldığı 2017/1117 E sayılı dosyasında “tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla” ifadesinin bulunmadığı , 2017/1115 E sayılı dosyada bu şekilde bir ifade var ise de, tahsilde tekerrür kaydının hangi dosya ile ilgili olacağına ilişkin açıklamanın bulunmadığı , dolayısıyla takip dosyalarının aynı alacaktan kaynaklandığı hususunda net bir ispat bulunmadığı anlaşılmıştır. Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması halinde icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi durumunda, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından tek harç alınır. Kural bu olmakla birlikte; yukarıda açıklandığı üzere her iki takibin aynı alacaktan kaynaklandığı sabit değildir.
Kaldı ki, 2017/1115 E sayılı takip dosyasında takip dayanağının, konut finansmanından kaynaklanan kredi değil , genel tüketici kredisi olduğu görülmektedir. Takip talebine ekli ipotek resmi senetlerden anlaşılan budur. Ancak, icra müdürlüğünce, borçlunun 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 sayılı tarifesinin, “İcra İflas Harçları” başlıklı (B) bölümünün I/3-h bendinden (2499 sayılı SPK’nun 38/A maddesinin 1.fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bende belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.) işlem yapılması doğru değil ise de; istinaf edenin sıfatı (borçlu istinaf başvurusunda bulunduğundan) nedeniyle bu husus kararın kaldırılması nedeni yapılmamıştır. Buna rağmen kanununun yasal düzenleme sırasına göre tahsil harcının satıştan önceki harici tahsillerde tahsil edilen paradan icra iflas harçları bölümünün I/3-b bendine göre %9,10 oranında alınması, bu miktar hesaplandıktan sonra , takip eden “h” bendinde “…bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.” düzenlemesine yer verildiğine göre %9,10 oranından hesap edilen miktar 1/4’ünün %2,27’lik bir orana isabet ettiğinden borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olmak üzere karar vermek gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Borçlunun istinaf başvurusunun İİK’nun 366 ve HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,
2-Alınması gereken 54,40 TL istinaf karar harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda miktar itibari ile kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.26/11/2020